ES finansuojami projektai 2021-06-02T11:02:52+00:00

ES finansuojami projektai

ŠIUO METU ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

Uždaroji akcinė bendrovė „Flexpro“ įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“ projektą „Apsauginių priemonių Covid-19 prevencijai gamybos organizavimas“ bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Projekto finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo siekia  392.460,39 Eur. Taip pat projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Dabartinėje situacijoje, kai kovojama su COVID-19 virusu, ypatingai svarbu, kad COVID-19 virusas neplistų, tačiau kartu ir ekonomika nesustotų. Todėl reaguodama į dabartinę situaciją, UAB „Flexpro“ siekia įsigyti inovatyvius įrengimus įmonės mastu, kurie būtų skirti kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybai. Šio projekto dėka įmonė pradės gaminti apsauginius veido skydus, skirtus veido ir kvėpavimo takų apsaugai nuo COVID-19 viruso ir kartu padidins pardavimo pajamas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo  2021 m. vasario 19 d. iki 2021 m. balandžio 8 d.

UAB „FLEXPRO“ šiuo metu įgyvendina projektą „Standartizuotų 3D displėjų pramoninio dizaino sukūrimas“ pagal įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“. Šio projekto dėka UAB „Flexpro“ siekia investuoti į originalių dizaino sprendimų kūrimą ir diegimą. Projekto prioritetas – smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas. Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai leis sumažinti gamybos sąnaudas, efektyviau naudoti resursus, bei pasiūlyti gaminius konkurencingomis kainomis.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Numatoma finansavimo suma – 29 992,50 Eur

UAB „FLEXPRO“ įgyvendina projektą „Inovatyvių išteklius tausojančių spaudos produktų eksporto plėtra“. Projekto tikslas – kartu veikiančių įmonių grupės įsitraukimas į tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo išteklius tausojančiai produkcijas naujas eksporto rinkas.

UAB „FLEXPRO“ įgyvendina projektą „UAB „FLEXPRO“ ir jos produkcijos pristatymas užsienio rinkose“. Projekto įgyvendinimo metu numatoma dalyvauti tarptautinėse parodose, kur bus pristatoma įmonės veikla ir gaminiai. Dalyvavimas tarptautinėse parodose padės įmonei išlaikyti ir stiprinti savo pozicijas užsienio rinkose bei sudarys galimybes ieškoti naujų eksporto nišų. Projekto įgyvendinimas teigiamai įtakos visą įmonės veiklą – augs įmonės pardavimai, didės konkurencingumas ir žinomumas.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto finansavimas – 31,494 tūkst. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. liepos 9 d. iki 2021 m. kovo 11 d.

UAB „FLEXPRO“ įgyvendina projektą „Kompleksinis įmonės gamybos procesų modernizavimas, siekiant padidinti darbo našumo ir veiklos efektyvumo rodiklius“. Projekto tikslas – įsigyti modernią spaudos įrangą su integruotais skaitmeniniais sprendimais ir taip prisidėti prie gamybos bazės atnaujinimo, pajėgumų ir darbo našumo didinimo. Projekto įgyvendinimo metu siekiama įsigyti spaudos ir pospaudimininio proceso įrangą bei investuoti į automatizuotą „on-line“ užsakymų priėmimo, apdorojimo ir paruošimo spaudai sistemą.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto finansavimas – 985,50 tūkst. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. rugsėjo 19 d. iki 2022 m. balandžio 16 d.

SĖKMINGAI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

„UAB FLEXPRO INOVATYVIŲ VADYBOS METODŲ IR VALDYMO SISTEMŲ DIEGIMAS SIEKIANT PADIDINTI DARBO NAŠUMĄ“

UAB „Flexpro“ įgyvendino projektą „UAB „Flexpro“ inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas siekiant padidinti darbo našumą“.

UAB“Flexpro“ pasinaudodama parama įsidiegė bei sertifikavosi pagal apgalvotas kaip integrali visuma dvi inovatyvias valdymo sistemas, kurios padeda optimizuoti identifikuotas gerintinas sritis ir taip prisideda prie bendro visos įmonės darbo našumo augimo bei konkurencingumo didinimo.

UAB „Flexpro“2016 m. gruodžio mėn. įsidiegė darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemą BS OHSAS 18001, 2017 m sausio 11 d. buvo audituota įmonės UAB DNV GL Lietuva ir gavo sertifikatą.

UAB „Flexpro“ 2018 m. gegužės mėn. įsidiegė skatmeninės spaudos procesų valdymo sistemą, kuris garantuoja labai aukštą skaitmeninės spaudos produktų kokybę. 2018 m. gegužės 17 d. buvo audituota įmonės FOGRA ir gavo sertifikatą. PSD (skaitmeninės spaudos procesų) sertifikatas, patvirtinantis, kad gamybos procesai įmonėje vyksta griežtai pagal standarto reikalavimus – UAB „Flexpro“ turi vienintelė Baltijos šalyse.

„SPAUSTUVININKŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS DARBO VIETOJE“

Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, vykdant specialiuosius mokymus.

„UAB FLEXPRO KONKURENCINGUMO DIDINIMAS“ 

UAB „Flexpro“ įgyvendino projektą „UAB „Flexpro“ konkurencingumo didinimas“.

2016 m. gegužės – 2017 m. rugsėjo mėn. UAB INTEGRIS įdiegė WiseTeam – elektroninio verslo sprendimą – UAB „Flexpro“ verslo procesams valdyti ir optimizuoti.

Projektui skirtų finansavimo lėšų suma – 30060,00 Eur.

Toks sprendimas užtikrins UAB „Flexpro“ darbo našumo augimą, kas tiesiogiai lems efektyvesnį, produktyvesnį darbą bei įmonės konkurencingumą, sudarys palankias sąlygas ir aplinką tolesnei verslo plėtrai.

SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS UAB „FLEXPRO“ PROJEKTAS „ENERGIJOS VARTOJIMO APIMČIŲ IDENTIFIKAVIMAS SPAUSTUVĖS PASLAUGAS TEIKIANČIOJE ĮMONĖJE“, KURIAM BUVO SKIRTA PARAMA

UAB „Flexpro“ įgyvendino projektą „Energijos vartojimo apimčių identifikavimas spaustuvės paslaugas teikiančioje įmonėje“.

2016 m. gegužės – spalio mėn. UAB MEPCO atliko energijos vartojimo auditą technologiniuose procesuose ir įrenginiuose įmonėje UAB „Flexpro“ ir pateikė ataskaitą, kurioje yra identifikuotos energijos vartojimo apimtys, nustatytos energijos vartojimo mažinimo galimybės bei numatytos priemonės energijos efektyvumui didinti.

UAB „Flexpro“ įsipareigoja per trejus metus po audito atlikimo įdiegti ne mažiau kaip 30 procentų audito ataskaitoje rekomenduotų energijos vartojimo efektyvumo priemonių, kurių paprastasis atsipirkimo laikas iki trijų metų. Įdiegus šias priemones bus taupoma energija, tausojami gamtiniai ištekliai bei sumažinta produkto savikaina, o nauja ar modernizuota įranga sumažins užterštumo lygį.

„ŠIUOLAIKINIŲ VADYBOS METODŲ IR VALDYMO SISTEMŲ DIEGIMAS, DIDINANT UAB „FLEXPRO“ PRODUKTYVUMĄ“

UAB „Flexpro“ įgyvendino projektą „Šiuolaikinių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas, didinant UAB „Flexpro“ produktyvumą“. Bendra projekto vertė – 278‘166 Lt.

Nuo projekto pradžios 2013 03 01 iki pabaigos 2014 12 31 UAB „Flexpro“ įsidiegė „TOC“ vadybos metodą ir sertifikuotas valdymo sistemas pagal standartus ISO 9001, ISO 14001, SA 8000.

„TOC“ vadybos metodas padeda identifikuoti ir eliminuoti trikdžius, neleidžiančius įmonei sklandžiai ir efektyviai dirbti bei įgalina sklandų procesų vykdymą įmonės viduje. Įgijus valdymo sistemų sertifikatus, kurie reiškia, kad įmonės gaminama produkcija atitinka aukščiausio lygio kokybės standartus, UAB „Flexpro“ atsiveria platesnės galimybės ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkose. Užsakovai bus užtikrinti, kad įmonės gaminama produkcija ir vykdoma politika atitinka aukščiausio lygio kokybės, aplinkos apsaugos ir socialinės atsakomybės standartus.

UAB „Flexpro“ pilnai įgyvendinusi projektą „Šiuolaikinių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas, didinant UAB „Flexpro“ produktyvumą“, turi galimybę padidinti darbo našumą, apyvartos ir eksporto apimtis bei užsibrėžto tikslo pasiekimą.

Siųskite užklausimą

Jei domitės FLEXPRO produktais, atsiųskite savo užklausimą ir netrukus Jums atsakysime.